L.S.R -- een parafilosofisch project

in de tijd verborgen -- maar geen tijd tot morgen

 


.................................
.................................
...***......******....******.....
...***.....********...********...
...***.....***...**...***..***...
...***......****......***..***...
...***........****....******.....
...***.....**...***...***..***...
...******..********...***..***...
...******...******....***..***...
.................................

 

I N T R O

 
 

LSR staat in de eerste plaats voor de namen:
La Mettrie, Julien O. de (1709-1751)
Stirner, Max (1806-1856)
Reich, Wilhelm (1897-1957).


Deze drie auteurs hebben bij historici van de wijsbegeerte oftewel ideeën van oudsher een uitermate slechte reputatie en worden hoogstens terloops vermeld. La Mettrie gaat door voor een crue mechanistische materialist, Stirner voor een overspannen links-hegeliaan oftewel individualistische anarchist, en Reich voor een door seks bezeten freudo-marxist oftewel esoterische natuuronderzoeker ("orgon"). Waarom juist zij en enkel zij drieën (dat wil zeggen hun oeuvre en invloed) in het middelpunt van dit project staan, kan hier niet bij voorbaat worden uitgelegd. In ieder geval beoogt het LSR-project niet alleen deze voorzeker miskende denkers in eer te herstellen -- het beoogt meer dan dat.


In tweede instantie kan men het LSR-project eventueel opvatten als een filosofisch, ja ideeënhistorisch project. Het ontstond na een bestandopname van de verlichte, kritische, progressieve, rationele, wetenschappelijke enz. filosofieën, die niet uitliep op berusting, terugkeer of zogenaamd postmodernisme. De filosofie in traditionele zin werd vervolgens, voorzover ze niet in wetenschappelijke disciplines kan opgaan, overbodig. Het resultaat van het LSR-project zal daarom niet meer als filosofie kunnen worden bestempeld, maar als -- parafilosofie. (*)


Dat nu juist La Mettrie, Stirner en Reich worden opgevoerd, heeft te maken met de uitzonderlijke manier waarop de vertegenwoordigers van de radicale, dat wil zeggen atheïstische stroming van de Verlichting (representatief: Diderot, Marx, Freud) in hun tijd op deze drie auteurs hebben gereageerd: "D/M/F" gingen elke discussie over de ideeën van L/S/R uit de weg en konden op die manier, met de stilzwijgende steun van alle betrokkenen, L/S/R herleiden tot cultuurhistorische onpersonen. De "grote consensus" tegen L/S/R berust op een grondgedachte die de atheïstische verlichters nog wel met hun theïstische en theologische tegenstanders gemeen hebben: de "antropologische" overtuiging dat de menswording van het individu bestaat uit zijn enculturatie, en dat die plaatsvindt doordat hem -- grotendeels onbewust, irrationeel -- de normen, waarden enzovoort van zijn culturele milieu worden ingeprent. Mens is hij die aan een dergelijk geïnterioriseerd "superego" is onderworpen. Daartegenover delen L/S/R -- en enkel zij -- een opvatting die kennelijk de heiligschennis bij uitstek is, namelijk: dat dit soort van culturele menswording in het kader van de Verlichting moet worden uitgeschakeld; dat de werkelijke 'uitgang van de mens uit zijn onmondigheid' gehoorzaamt aan het imperatief: superego esse delendum !


LSR staat dus in de tweede plaats voor
Liquidar
Super-Ego
Radikalmente


(*)
Parafilosofie is een woord dat tot nu toe nauwelijks in gebruik was -- terecht, want tot nu toe is men er nog niet in geslaagd om uit een oorspronkelijk filosofische impuls gedachten te ontwikkelen, die men niet binnen het gewone domein van de filosofie kan indelen; ze staan er om zo te zeggen buiten, naast de gebruikelijke filosofie. Deze "parafilosofie" is kennelijk pas vandaag mogelijk geworden, na het mislukken van de zegevierende [sic !] Verlichting(en) van de 18de, 19de en 20ste eeuw (en de verkeerde interpretaties van dit mislukken). Een bondige definitie kan men redelijkerwijze op deze plaats niet verwachten. (Hoe dan ook zou het een misverstand zijn om te denken dat de parafilosofie van het LSR-project is ontworpen naar analogie met de nieuwe parawetenschappen of de iets oudere parapsychologie.)


Vertaald: Jan H. Mysjkin / 30.04.01

Copyright 2001-2003 © by Bernd A. Laska

  L.S.R 
een parafilosofisch project
in de tijd verborgen -- maar geen tijd tot morgen